Sunday, 21 Apr 2024

Điều Khoản và Điều Kiện

Chào mừng bạn đến với trang web [https://nhaphangali.com/] (sau đây gọi là “Chúng tôi,” “Website,” hoặc “Dịch vụ”). Trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web này, bạn cần đọc và hiểu rõ Điều Khoản và Điều Kiện sau đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tuân theo những quy định dưới đây.

Điều khoản sử dụng

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật pháp và quy định hiện hành khi bạn sử dụng trang web này.

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Điều Khoản và Điều Kiện này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, video, và biểu đồ, là tài sản trí tuệ của chúng tôi hoặc của bên thứ ba có quyền.

Bạn không được sao chép, phân phối, tái sáng tác hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tài sản trí tuệ.

Dịch vụ của bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web hoặc dịch vụ này.

Bất kỳ giao dịch hoặc mối quan hệ nào bạn có với bên thứ ba qua trang web này là trách nhiệm của bạn riêng và không liên quan đến chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem [Liên kết đến Chính sách bảo mật].

Chấm dứt hoặc treo hoạt động

Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoạt động hoặc chấm dứt trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến phản hồi nào về Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [Thông tin liên hệ].

Chúng tôi cảm ơn sự sử dụng của bạn và hy vọng bạn có trải nghiệm tích cực khi sử dụng trang web của chúng tôi.